مدارک مورد نیاز برای مجوز انفورماتیک نرم افزار

1. پیش فاکتور نرم افزار از شرکت

2. فرم مجوز انفورماتیک

3. فرم خام قرارداد


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0