مدارک مورد نیاز برای مجوز انفورماتیک نرم افزار

1. پیش فاکتور نرم افزار از شرکت

2. فرم مجوز انفورماتیک

3. فرم خام قرارداد


V5.1.0.0