آمار و اطلاعات؛
  قويترين ابزار جهت برنامه ريزی آينده،
  ارزيابی عملکرد گذشته   
  و تصميم گيری در سطوح مختلف مديريت است.       (مقام معظم رهبری)


  آمار و اطلاعات

  يكي از عوامل مؤثر و ضروري براي برنامه‌ريزي، ارزيابي عملكردها و تصميم‌گيري در سطوح مختلف مديريت بوده و سياستگزاران، برنامه‌ريزان و كارشناسان براي تدوين راهبردها و تعيين خط مشي، برنامه‌ريزي، نظارت، هماهنگي و هدايت برنامه‌ها و نيز فعالان اقتصادي و تجار در فرآيند ارتقاء جايگاه كشور در بازار جهاني به داده‌هاي آماري نياز دارند.
  آمار و اطلاعات پايه و اساس هر تحقيق، پژوهش، تصميم گيري، برنامه ريزي و سياستگزاري است. برخي فعالان اقتصادي به داده‌هاي آماري صنعت يا بازار خاصي توجه دارند، حال آنكه برخي ديگر علاوه بر آمارهاي موردي به داده‌هاي آماري متغيرهاي كلان اقتصادي توجه مي‌كنند. همچنين پژوهشگران به طيف گسترده‌اي از داده‌هاي آماري نياز دارند. استفاده از اين ابزار اساسي و مطمئن به نحوي مورد توجه قرار گرفته كه ميزان توسعه‌يافتگي كشورها ارتباط تنگاتنگي با حجم و كيفيت آمار و اطلاعات توليد شده توسط آنها دارد. تهيه و توليد اطلاعات آماري صحيح و ارائه بهنگام آن به منظور رفع نيازهاي آماري جامعه به ويژه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و همچنين تغذيه پايگاه اطلاعات آماري از جمله مهمترين هدفهاي نظام آماري كشور مي‌باشد.
  مستند سازی سوابق آمارهای رسمی و تهیه راهنما ها، پرسشنامه ها و نتایج طرحهای آماری رسمی مربوط به گذشته علاوه برآنکه به روشنتر شدن حافظه تاریخی هر ملت نسبت به گذشته خویش کمک  می‌نماید، می‌تواند برای برنامه‌ریزان و سیاستگزاران با شبیه سازی شرایط اجتماعی و اقتصادی گذشته آثار برنامه ها و سیاست های دردست اجرا را پیش بینی نماید، از اینرو شناخت گذشته دارای اهمیتی برابر با شناخت وضیعت حاضر است.
  از آنجا که تصمیم‌گیران و سیاستگزاران زمان بسیار کمی را برای تجدید نظر در تصمیمات خود و یا اصلاح و متوقف نمودن آنها در اختیار دارند و در موقعیتهای اضطراری باید بسیار سریعتر از گذشته عکس العمل نشان دهند، لذا نظام آمار ملی بعنوان جزئی از نظام اطلاعات ملی باید دارای آنچنان کارآیی باشد که بتواند در زمان مناسب اطلاعات و آمار صحیح و بهنگام را در اختیار تصمیم گیران قرار دهد.

   

  بنابراين نظام آماری به دو طریق می تواند به این وظیفه عمل کند: 
  1- از طریق تحلیل آمارهای مربوط به گذشته
  2- با تهیه آمار و اطلاعات بهنگام از وضعیتهای جاری

   

  لذا ما می گوییم:

  « تحلیل وضعيت موجود و پيش بيني وضعيت آينده در بخشهاي مختلف اقتصادي مستلزم وجود داده‌هاي آماري دقيق، جامع و به روز است.»
   

  **********

  اداره آمار

  اداره آمار به عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT ) عهده دار بسط و توسعه اهداف نظام آماری دانشگاه در حوزه بهداشت، درمان... و به طور جامع؛ سلامت می باشد. اداره آمار خود را مسئول هماهنگی واحدهای آماری زير مجموعه دانشگاه در جهت تأمين اطلاعات آماری مورد نياز سطوح مختلف مديران، اساتيد، دانشجويان و کارکنان و پل ارتباطی تبادل داده های واحدهای مختلف دانشگاه، مرجع اعتبارسنجی خارجی داده ها و اطلاعات معاونت های مختلف دانشگاه می داند. مسئولیت بستر سازی مناسب در زمینه انجام تحقیقات از طریق توسعه کمی و کیفی نظام آمار و اطلاعات، با تأکید بر اولویت های توسعه کشور و با محوریت سیاستگزاری و برنامه ریزی نظام آمار و اطلاعات دانشگاه، از فعالیت های اداره آمار می باشد.  اداره آمار می کوشد تا با افزايش کارايي و اثر بخشی خدمات و ارائه اطلاعاتی صحيح، به روز و به دور از هرگونه خدشه به مديران؛ جهت تصميم گيری و پژوهشگران؛ جهت انجام تحقيقات علمی و بيان راهکارهای ممکن و در نهایت، اصلاح عملکرد سازمان های مختلف دانشگاه و همپنین ايجاد نظام مديريت اطلاعات جهت اخذ تصميمات مستند محور (Evidence based ) ، سهم بیشتری در تولید علم و توسعه پایدار کشور ایفاء نماید


  "نظام جامع آماری" مجموعه ای است از:

  قوانین و مقررات مربوط، ساختارهای سازمانی، نیروی انسانی کارآمد، تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و مدیریت هوشمند که فرآیند تولید، انتقال و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات را برای استفاده مدیران،برنامه ریزان،پژوهشگران و عامه، در یک جامعه آماری مدیریت می کند.

   

       

  پيام مديريت آمار و اطلاعات نظام اداری:                              

  اطلاعات مناسب؛                                         

  در دست فرد مناسب و در زمان مناسب،

  برای برنامه ريزی، تصميم سازی و پوشش نياز نظام اداری

   

  شرح وظايف واحد آمار مديريت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه:

  • جمع آوری داده های ثبتی، پردازش، تجزیه و تحلیل، ارائه و انتشار اطلاعات به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری
  • ایجاد هماهنگی های درون بخشی بین واحد آمار و دیگر واحدهای مرتبط
  • تدوین استاندارهای نظام آمار و اطلاعات بمنظور یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات
  • اصلاح نظام جاری اطلاعات در جهت ساماندهی آمارهای ثبتی
  • اصلاح و ارتقاء نظام گردش آمار و اطلاعات از جمع آوری تا تفسیر و استفاده از آن براساس استاندارهای تدوین شده
  • ارتقاء کیفی آمار و اطلاعات تولید شده از نظر صحت، دقت، کامل و بهنگام بودن
  • توانمند نمودن کارکنان و مدیران به منظور استفاده بهتر و بیشتر از آمار و اطلاعات تولید شده و ارتقاء فرهنگ آماری 
  • بکارگيري و توسعه فنآوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد پايگاههاي اطلاعات آماري

   

  چکیده برنامه راهبردی اداره آمار سال1385

  1386چکیده برنامه های اجرایی آمار سال

  اهم عناوین برنامه های اجرایی سال 1391

  چکیده برنامه راهبردی سال 1392

  چکیده برنامه راهبردی سال 1393

  برنامه ها و فعالیت های اجرايی در حوزه آمار سال 1396

   

   


  6.0.3.0
  گروه دورانV6.0.3.0