پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


  گروه پرسنلی 
  مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس رحمانی 
  کارشناس مسئول واحد نرم افزار
  فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات - تلفن داخلی 1017 - تلفن دانشگاه: 0613161
  مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس امین برهمند 
  کارشناس برنامه نویس
  لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1023 - تلفن دانشگاه: 0613161
  مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس مهدی فیاضی 
  کارشناس پشتیبان فنی نرم افزار
  کارشناس ارشد شبکه - تلفن داخلی 1007 - تلفن دانشگاه: 0613161
  مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس بهزاد سبحانی 
  کارشناس مسئول واحد نرم افزار
  لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1021 - تلفن دانشگاه: 0613161
  مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات مهندس حسن رادمرد 
  کارشناس برنامه نویس وب
  لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار - تلفن داخلی 1012- تلفن دانشگاه: 0613161

  گروه دورانV5.5.2.0