پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مدارک مورد نیاز برای مجوز انفورماتیک نرم افزار

1. پیش فاکتور نرم افزار از شرکت

2. فرم مجوز انفورماتیک

3. فرم خام قرارداد


گروه دورانV5.5.2.0