آخرین نسخه این محصول و برای استفاده هم مرورگرهای Internet Explorer  و هم سایر مرورگرها

         راهنمای استفاده از سامانه مدیریت اطلاعات و گزارشات طرح تحول سلامت           6.0.3.0
           گروه دورانV6.0.3.0