پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

     تاریخ ثبت درخواست  1399/01/21
    گروه واحد خدمتی   
      
     حوزه فعالیت  
      
    نام و نام خانوادگی متقاضی  
      
     عنوان فارسی نرم افزار درخواستی  
      
    عنوان انگلیسی نرم افزار درخواستی  
      
    نسخه درخواستی/سال تولید  
      
     شرکت ارائه دهنده  
      
    شرح مختصری از عملکرد نرم افزار  
    ارسال

  دسته بندي اخبار 

  گروه دورانV5.5.2.0