پیش از سال 1389، مجموعه ای تحت عنوان مدیریت آمار و اطلاع رسانی پزشکی مشتمل بر: اداره آمار، اداره اطلاع رسانی و مرکز آموزش کامپیوتر دانشگاه، سایت اطلاع رسانی و کامپیوتر، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد در معاونت پژوهشی دانشگاه، عهده دار هماهنگی و مدیریت فعالیت های حوزه آمار و اسناد و فن آوری اطلاعات دانشگاه بود. اما از سال 1389 با تفکیک بخشی از تشکیلات معاونت پژوهشی و توسعه ردیف های سازمانی در مجموعه تشکیلات جدید دانشگاه، واحد مستقلی تحت عنوان مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات در حوزه ریاست دانشگاه ایجاد گردید، تا بتواند به صورت فرابخشی و با هدایت مستقیم رئیس دانشگاه، فعالیت های حوزه آمار و فن آوری اطلاعات را در کلیه سطوح سازمانی راهبری نماید. این مدیریت در قالب 3 گروه زیر مجموعه؛ شامل گروه زیرساخت، گروه نرم افزار، اطلاع رسانی و پورتال و گروه آمار، کلیه فعالیت ها را پوشش داده است.

 

مدیران این حوزه از دیرباز تا کنون .......

مدیران آمار و اطلاع رسانی پزشکی:

آقای مهندس سیدمحمود لطیفی

آقای مهندس محمدحسین حقیقی زاده

آقای مهندس احمد عزیزی

آقای دکتر مهدی عسکری

آقای مهندس بهمن دشت بزرگی

مدیران آمار و فاوا:

آقای دکتر سیدمهدی شیخ الاسلامی- از سال 1389 تا 91

خانم مهندس فهیمه عباسی اصل- از سال 1391 تا 93

آقای مهندس احسان بیگ زاده- از سال 1393 تا 95

خانم مهندس فهیمه عباسی اصل- از سال 1395 تا 98

خانم دکتر مریم دستورپور- سال 1398

آقای دکتر امیر جمشیدنژاد- از بهمن ماه سال 1398 تا کنون


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0