مهدی فیاضی

رئیس گروه نرم افزار و اطلاع رس

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
06133111007
تحصيلات : 
کارشناس ارشد شبکه
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

* اهـم وظایـف:
- مدیریت پورتال سازمانی دانشگاه
- آموزش رابطین پورتال های واحدهای تابعه دانشگاه
- پشتیبانی فنی سامانه پورتال سازمانی دانشگاه

- مدیریت سامانه پیامک دانشگاه
- آموزش رابطین پورتال های پیامک واحدهای تابعه دانشگاه
- پشتیبانی فنی سامانه پیامک دانشگاه

- مستندسازی و پیگیری فعالیت های واحد نرم افزار
- ارائه پیشنهادات راهبردی و عملیاتی
- ارائه راهکارهای فنی و قابل اجرا و مناسب در جهت بهبود فعالیت واحد نرم افزار
- برقراری ارتباط با واحدهای برون سازمانی جهت تعاملات فنی و انتقال تجربیات

- ارائه پیشنهاد نرم افزارهای به روز جهت به روزرسانی سامانه FTP دانشگاه

6.0.3.0
V6.0.3.0