سیمین شمس

کارشناس مسئول واحد آمار

تاريخ تولد :  -
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
-
تلفن : 
061333111014
تحصيلات : 
لیسانس مدارک پزشکی
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
-
وب سایت : 
-
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات : 

اهـم وظایـف:
 

- سیاستگزاری در زمینه بهبود و توسعه کمی و کیفی نظام آمار و اطلاعات دانشگاه

- برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت و ارزیابی فعالیت های آماری حوزه های تحت پوشش دانشگاه در جهت تأمين اطلاعات آماری مورد نياز سطوح مختلف

- تأمین اطلاعات آماری صحیح، دقیق، کامل و به هنگام جهت ارائه به مسئولین و مراجع درون سازمانی و برون سازمانی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی

- توانمندسازی نیروی انسانی حوزه آمار دانشگاه؛ برگزاری کارگاههای آموزش تخصصی در زمینه آمار و اطلاعات (تولید، انتقال، پردازش، تجزیه و تحلیل، مصرف اطلاعات و پس خوراند داده های آماری (

- توانمندسازی مدیران و کارشناسان؛ برگزاری کارگاههای آموزش در زمینه مفاهیم آمار و اطلاعات، تحلیل آمار و استفاده از اطلاعات

- تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز مدیران جهت تصمیم گیری

- طراحی و استقرار سامانه جامع آماری دانشگاه

6.0.3.0
V6.0.3.0