دوران

لطفا صبر کنید ...

مهدی فیاضی

رئیس گروه نرم افزار و اطلاع رس

 • تحصيلات : کارشناس ارشد شبکه

مهدی فیاضی

رئیس گروه نرم افزار و اطلاع رس

 • تلفن : 06133111007
 • پست الکترونیکی : fayazi_f@ajums.ac.ir

الهام رحمانی

کارشناس نرم افزار

 • تحصيلات :

الهام رحمانی

کارشناس نرم افزار

 • تلفن : 06133111034
 • پست الکترونیکی : elrahmani@ajums.ac.ir

امین برهمند

کارشناس نرم افزار

 • تحصيلات :

امین برهمند

کارشناس نرم افزار

 • تلفن : 06133111022
 • پست الکترونیکی : berahmand@ajums.ac.ir

بهزاد سبحانی

کارشناس نرم افزار

 • تحصيلات : لیسانس مهندسی کامپیوتر - گرایش نرم افزار

بهزاد سبحانی

کارشناس نرم افزار

 • تلفن : 06133111033
 • پست الکترونیکی : sobhani@ajums.ac.ir

حسن رادمرد

کارشناس نرم افزار

 • تحصيلات :

حسن رادمرد

کارشناس نرم افزار

 • تلفن : 06133111012
 • پست الکترونیکی : radmard@ajums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

حامد ساربان

رئيس اداره زیرساخت

 • تحصيلات :

حامد ساربان

رئيس اداره زیرساخت

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : sarban@ajums.ac.ir

سیدمحمدباقر احمدزاده

کارشناس واحد شبکه

 • تحصيلات :

سیدمحمدباقر احمدزاده

کارشناس واحد شبکه

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : ahmadzadeh-mb@ajums.ac.ir

حمیدرضا محمدی

کارشناس شبکه و مسئول آننی ویرو

 • تحصيلات :

حمیدرضا محمدی

کارشناس شبکه و مسئول آننی ویرو

 • تلفن :
 • پست الکترونیکی : mohamadi@ajums.ac.ir

احسان نخیلی

کارشناس شبکه و اینترنت

 • تحصيلات : کارشناس ارشد فناوری اطلاعات -گرایش شبکه های کامپیوتری

احسان نخیلی

کارشناس شبکه و اینترنت

 • تلفن : 06133111013
 • پست الکترونیکی : nakhili@ajums.ac.ir

فردوس بامشاد

کارشناس واحد شبکه

 • تحصيلات : فوق لیسانس شبکه

فردوس بامشاد

کارشناس واحد شبکه

 • تلفن : 06133111027
 • پست الکترونیکی : bamshad@ajums.ac.ir

نرجس آسمار

کارشناس واحد شبکه

 • تحصيلات :

نرجس آسمار

کارشناس واحد شبکه

 • تلفن : 06133111015
 • پست الکترونیکی : asmar@ajums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

سیمین شمس

کارشناس مسئول واحد آمار

 • تحصيلات : لیسانس مدارک پزشکی

سیمین شمس

کارشناس مسئول واحد آمار

 • تلفن : 061333111014
 • پست الکترونیکی : shams@ajums.ac.ir

مدینه كوهزر

کارشناس آمار

 • تحصيلات :

مدینه كوهزر

کارشناس آمار

 • تلفن : 06133111026
 • پست الکترونیکی : kohzar@ajums.ac.ir

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0