مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دكتر امیر جمشیدنژاد 
تلفن داخی 1009 - تلفن دانشگاه 0613161
مدیر، مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0