پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دكتر امیر جمشیدنژاد 
تلفن داخی 1009 - تلفن دانشگاه 0613161
مدیر، مدیریت آمار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

گروه دورانV5.5.2.0