مشخصات رابطين آمار
نام و نام خانوادگی عنوان شغل/ پست سازمانی نوع استخدام مقطع و عنوان مدرک تحصيلی محل اشتغال شماره تماس
سرکار خانم زهرا فاضلی دهکردی کارشناس آمار رسمی کارشناس ارشد آمار  معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  33114320-4320
سرکار خانم آتنا شیرعلی کارشناس جمع آوری و تحلیل آماری عملکرد رسمی کارشناس ارشد آمار ریاضی معاونت بهداشت  33366305
سرکار خانم نسرین زلکی مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت رسمی کارشناس پرستاری معاونت درمان 3337447
سرکار خانم مهناز گماری کارشناس آمار قراردادی کارشناس آمار معاونت غذا و دارو 32232351
جناب آقای اسماعیل ولی پور کارشناس جمع آوری اطلاعات قراردادی مهندسی کشاورزی معاونت آموزشی 33114156-4156
سرکار خانم لیلا دشت بزرگ کارشناس آمار رسمی کارشناس آمار معاونت تحقیقات و فناوری 3811
سرکار خانم هما پاکزاد مدیر اجرایی     معاونت فرهنگی و دانشجویی  2250
جناب آقای صادق آزادمنش مسئول ستاد بحران EOC پیمانی کارشناس مدیریت  اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث 33389037
سرکار خانم بنفشه بیژنی کارشناس آمار و برنامه ریزی آموزشی رسمی کارشناس ارشد آمار ریاضی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و پایش عملکرد 33113221-3221

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0